Nasze Serwisy: Szkoła MZSP Nabór Internat Regionalna Olimpiada O Wielkich Polakach
XVII Olimpiada<br>SŁUŻEBNICA BOŻA MATKA ANNA KAWOREK XVI Olimpiada<br>Słudzy Boży Rodzina Ulmów XV Olimpiada<br>Święty Zygmunt Szczęsny Feliński XIV Olimpiada<br>Święty Jan z Dukli XIII Olimpiada<br>Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki XII Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz XI Olimpiada<br>Sługa Boży ks.kard.Stefan Wyszyński X Olimpiada<br>Błogosławiony Edmund Bojanowski IX Olimpiada<br>Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko VIII Olimpiada<br>Sługa Boży Jan Paweł II VII Olimpiada<br>Sługa Boża Anna Jenke VI Olimpiada<br>Błogosławiony August Czartoryski V Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz IV Olimpiada<br>Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar III Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Jan Balicki II Olimpiada<br>Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz I Olimpiada<br>  Papież Jan Paweł II

Historia
Za³o¿ycielem i pomys³odawc± Olimpiad o Wielkich Polakach i Teatralii jest ks. Pawe³ Nowogórski csma - kap³an ze Zgromadzenia ¦wiêtego Micha³a Archanio³a (Ksiê¿a Michalici) - katecheta Michalickiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym i student Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obecnie Kustosz Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej oraz Proboszcz Parafii Matki Bo¿ej z Góry Karmel.

I Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach w roku 2000/2001 by³a po¶wiêcona Ojcu ¦wiêtemu Janowi Paw³owi II, z okazji 50 rocznicy jego ¶wieceñ kap³añskich. Organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Miejscu Piastowym. Wziê³o w niej udzia³ ponad 8.500 m³odzie¿y ze szkó³ ¶rednich.
II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach w roku 2001/2002 by³a po¶wiêcona S³udze Bo¿emu Ks. Bronis³awowi Markiewiczowi - za³o¿ycielowi Zgromadzeñ ¦wiêtego Micha³a Archanio³a (Ksiê¿y Michalitów i Sióstr Michalitek) z okazji 90 rocznicy ¶mierci i 110 rocznicy przybycia do Miejsca Piastowego. Organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Miejscu Piastowym oraz Gminny O¶rodek Kultury w Miejscu Piastowym. Obok olimpiady wiedzy odby³y siê tak¿e I TEATRALIA 2002. Uczestnikami olimpiady by³a m³odzie¿ szkó³ ¶rednich, a Teatralii 2002, aktorzy amatorskich zespo³ów teatralnych. Ogólnie w Olimpiadzie i Teatraliach wziê³o udzia³ oko³o 9.000 osób.
III Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach w roku 2002/2003 by³a po¶wiêcona B³ogos³awionemu Ksiêdzu Janowi Balickiemu z okazji 55 rocznicy ¶mierci. Organizatorem byli: Wydzia³ Kurii Metropolitalnej w Przemy¶lu – przedstawiciel Ks. Tadeusz Kocór, Michalicki Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym – przedstawiciel Ks. Pawe³ Nowogórski oraz Gminny O¶rodek Kultury w Miejscu Piastowym – przedstawiciel dyr. GOK Janusz Wêgrzyn. Obok olimpiady wiedzy odby³y siê tak¿e II TEATRALIA 2003. Uczestnikami olimpiady by³a m³odzie¿ z gimnazjów Archidiecezji Przemyskiej, a Teatralii 2003, aktorzy amatorskich zespo³ów teatralnych. Udzia³ wziê³o ponad 12.500 osób.
IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach w roku 2003/2004 by³a po¶wiêcona ¶wiêtemu Biskupowi Józefowi Sebastianowi Pelczarowi z okazji kanonizacji. Tak jak w latach poprzednich, Olimpiadzie towarzyszy³y III Teatralia 2004 zespo³ów amatorskich. Uczestnikami olimpiady by³a m³odzie¿ z gimnazjów Archidiecezji Przemyskiej, a Teatralii 2004, aktorzy amatorskich zespo³ów teatralnych. Udzia³ wziê³o ponad 13.500 osób.
V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach w roku 2004/2005 bêdzie po¶wiêcona Czcigodnemu S³udze Bo¿emu Ksiêdzu Bronis³awowi Markiewiczowi. Razem z Olimpiad±, tak jak w latach poprzednich odbêd± siê IV Teatralia 2005. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Olimpiadzie m³odzie¿ z gimnazjów Archidiecezji Przemyskiej, a do udzia³u w V Teatraliach 2005, amatorskie zespo³y teatralne
Kalendarz

Ni Po Wt Śr Cz Pi So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Administrator