Życiorys Ks. Jana Wojciecha Balickiego
Dodane przez Administrator dnia 22 listopad 2009 15:04
Ks. Jan Wojciech Balicki urodzi� si� w Staromie�ci k. Rzeszowa, na terenie �wczesnej diecezji przemyskiej, dnia 25 stycznia 1869 r., w wielodzietnej rodzinie ma��onk�w Nicetasa i Katarzyny z domu Seterlack. Po egzaminie dojrza�o�ci w Rzeszowie Jan wst�pi� do Seminarium Duchownego w Przemy�lu. �wi�cenia kap�a�skie przyj�� w 1892 r. Po �wi�ceniach pracowa� przez rok jako wikariusz w parafii Polna, nast�pnie zosta� skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Gregorianum w Rzymie.
Po powrocie do diecezji by� wyk�adowc� dogmatyki w Seminarium Duchownym, a tak�e pe�ni� kolejno obowi�zki wicerektora i rektora tej instytucji. Ze wzgl�du na z�y stan zdrowia ust�pi� z tego stanowiska, ale na �yczenie ordynariusza pozosta� w seminarium, aby wp�ywa� dodatnio na kleryk�w i profesor�w sw� postaw� duchow�, skupieniem i modlitw�.
Opr�cz obowi�zk�w profesorskich pe�ni� wiele innych funkcji w diecezji, szczeg�lnie duszpasterskich. Przez 10 lat by� kapelanem szpitala, ch�tnie g�osi� kazania i konferencje okoliczno�ciowe, a tak�e misje i rekolekcje parafialne. Wiele godzin po�wi�ca� pracy w konfesjonale w katedrze, jako charyzmatyczny spowiednik. By� r�wnie� cenionym kierownikiem duchowym i spowiednikiem w licznych domach zakon�w ?e?skich. Znaczn� cz�� swego czasu i si� po�wi�ca� pracy spo�ecznej, zajmuj�c si� losem warstw spo�ecznie upo�ledzonych. Dla kobiet trudni�cych si� nierz�dem zorganizowa� odpowiedni zak�ad rehabilitacyjny, najpierw w Przemy�lu, a potem za miastem, we wsi Kruchel. Zmar� w Przemy�lu 15 marca 1948 r. w opinii �wi�to�ci.
Pro�by i podzi�kowania, sk�adane cz�sto na pi�mie przy grobie bogosawionego ks. Jana, oraz kwiaty i znicze p�on�ce nieustannie, s� niezbitym dowodem, �e wierni zawierzaj� wstawiennictwu ks. Jana r�ne swoje potrzeby i troski. Ojciec �wi�ty Jan Pawe� II beatyfikowa� ks. Jana dnia 18 sierpnia 2002 roku w Krakowie